Nya regler Kontrollansvarig KA4

  

Om certifierade kontrollansvariga i nya plan- och bygglagen

Den nya plan- och bygglagen, som gäller från den 2 maj 2011, har vissa förändringar som kommer att få konsekvenser för byggsektorn. En av dessa ändringar är att kvalitetsansvariga ersätts
av kontrollansvariga. Byggherren behöver anlita en kontrollansvarig
i de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd.
Den kontrollansvarige ska vara certifierad.

Konsekvenser

Om det inte finns kontrollansvariga, saknas förutsättningar för byggnadsnämnden att bevilja startbesked och arbetena får då inte påbörjas.

Kontrollansvarig i stället för kvalitetsansvarig

I den nya plan- och bygglagen (2010:900) ersätts kvalitetsansvarig med kontrollansvarig och den kontrollansvarige måste enligt 10 kap. 9 § vara certifierad.
Kravet på att denne ska vara certifierad utgår bl.a. från EU:s tjänstedirektiv. Byggnadsnämnden har alltså inte längre möjlighet att

godkänna en kontrollansvarig. Den nya PBL träder ikraft den 2 maj 2011 och gäller ärenden som påbörjas från och med detta datum.

Förändrad roll

Kraven på kontrollansvarig har utökats och förtydligats jämfört
med kraven på kvalitetsansvarig. Syftet med lagändringen är att
uppnå en förstärkt roll och en bättre funktion för den kontrollansvarige. Den kontrollansvarige ska biträda byggherren bl.a. med
att upprätta förslag till kontrollplan och se till att nödvändiga
kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska ha en självständig
ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

När behövs kontrollansvarig?

I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd
krävs en kontrollansvarig. Men den kontrollansvarige behövs inte
vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat. Detta framgår av 10 kap. 10 § nya PBL .